Cietušo Atbalsta Centrs
  
ANO PRINCIPI
ATJAUNOJOŠĀS TIESVEDĪBAS PROGRAMMA
Jebkura programma, kurā tiek izmantots atjaunojošais process vai kura vērsta uz atjaunojošā rezultata sasniegšanu
 
ATJAUNOJOŠAIS PROCESS
Jebkurš process, kura laika cietušais, likumpārkāpējs un/vai kopienas locekļi, uz kuriem ir iedarbojies noziegums, aktīvi, kopīgi piedalās nozieguma radīto problēmu risināšana, izmantojot taisnīgu, neieinteresētu trešo pusi.
Atjaunojošais process var ietvert mediāciju, konferences lēmuma pieņeces lēmuma pieņeības apļus.
 
ATJAUNOJOŠAIS REZULTĀTS
Vienošanās, kas panākta atjaunojošā procesa rezultātā
Atjaunojošie rezultāti var būt restitūcija, sabiedriskās programmas vai citas programmas vai atbildes darbības, kas vērstas uz cietušā un komūnas atjaunošanu un cietušā un likumpārkāpēja re integrāciju.
 
PUSES
Cietušais, vainīgais un jebkurš cits indivīds, uz kuru ir iedarbojies noziegums, kuri var piedalīties atjaunojošās tiesvedības programmā
 
“FASILITATORS”
Taisnīga un neieinteresēta trešā puse, kuras loma ir pušu piedalīšanās savstarpēja darba programmā, fasilitacija (atvieglošana)
 
Programmām jabūt vispārpieejamām
 
Process jāpiemēro tikai tad, ja ir abu pušu brīvpratīga piekrišana.
Pusēm jabūt tiesībām atteikties no dotās piekrišanas jebkurā procesa momentā
Pusēm brīvpratīgi jānonāk pie vienošanās, kurai jāsatur tikai saprātīgas un proporcionalas saistības
 
Pusēm parasti jaatzīst lietas galvenos apstākļus, kā pamatu lai piedalītos atjaunojošā procesā
Šī piedalīšanās nedrīkst tikt izmantota, kā vainas pieradījums nākošajās lietas izskatīšanās
 
Acīmredzama nelīdztiesība tādos faktoros, ka spēku samērs, briedums, intelektuālas spējas nepieciešams ņemt vērā virzot lietu uz atjaunojošo procesu.
 
Reālus draudus ikvienai no pusēm jāņem vērā virzot lietu uz atjaunojošo procesu.
Ja atjaunojošais process un/vai rezultāti nav iespējami, oficiālām personām, kas atbild par kriminālprocesu jādara viss iespējamais, lai stimulētu vainīgo uzņemties atbildību attiecībā uz cietušo un cietušo kopienu un nodrošinātu cietušā un/vai likumpārkāpēja re integrāciju sabiedrībā.
 
ATJAUNOJOŠĀS TIESVEDĪBAS PROGRAMMU FUNKCIONĒŠANA
 
Ar likumdošanas palīdzību jānosaka instrukcijas un standarti, kas nosaka atjaunojošās tiesvedības programmu piemērošanu.
Tādām instrukcijām un standartiem jāskar:
-virzīšanas uz atjaunojošās tiesvedības programmām nosacījumus
-lietas izskatīšanu pēc atjaunojoša procesa
-fasitatoru kvalifikāciju profesionālo sagatavošanu un vērtēšanu
-atjaunojošās tiesvedības programmu administrēšanu
-kompetences un ētikas noteikumu standartus
 
Atjaunojošās tiesvedības programmām, īpaši atjaunojošiem procesiem, jāpiemēro fundamentālas procesuālas garantijas.
 
1.     nepieciešamības gadījumā pusēm ir jābūt tiesībām saņemt juridisko konsultatīvo palīdzību pirms un pēc atjaunojošā procesa un mutisku un/vai rakstisku tulkojumu. Bez tam nepilngadīgajiem jābūt tiesībām griezties pēc palīdzības pie vecākiem.
2.     pirms puses dod piekrišanu piedalīties procesā tam jābūt informētām par savām tiesībām, procesa raksturu, un to lēmuma iespējamām sekām.
3.     ne pret cietušo, ne pret likumpārkāpēju nedrīkst pielietot netaisnīgus līdzekļus, lai stimulētu piedalīties atjaunojošā procesā vai panāktu atjaunojošu rezultātu.
 
Apspriešana atjaunojošā procesa laikā jābūt konfidenciālai, un tās saturs nevar tikt izpausts bez pušu iepriekšējas piekrišanas.
 
Tiesas nolēmumiem par atbrīvošanu no atbildības (rehabilitāciju) uz atjaunojošas tiesvedības programmu pamata, jābūt tādam pašam statusam kā citiem lietas nolēmumiem un tiem jānovērš kriminālvajāšanas iespēju pēc tiem pašiem lietas faktiem un apstākļiem (non bis in idem).
 
Ja puses nespēj panākt vienošanos, lieta tiek nodota atpakaļ kriminālas tiesvedības institūcijai un lēmumu par talākam darbībam jāpieņem nekavējoties. Nespēja panākt vienošanos nevar būt par pamatu lai talākā tiesvedībā tiktu taisīts bargāks spriedums.
 
Par atjaunojošās tiesvedības procesa panāktas vienošanas nepildīšanu, nepieciešams ziņot tā organizatoriem un vai kriminālās tiesvedības iestādei, pēc kā nekavējoties jāpieņem lēmumu par tālākām darbībām. Vienošanās neizpilde nevar kalpot par pamatu bargāka sprieduma taisīšanai tālākas lietas izskatīšanas laikā.
 
Fasilitatoriem jāpilda savi pienākumi neieinteresēti, pamatojoties uz lietas apstākļiem un pušu vajadzībām un interesēm. Viņiem vienmēr jāizturas ar cieņu pret pusēm un jānodrošina, lai puses ievērotu cieņas principus viena pret otru ar mērķi atrast kopīgu vienošanos.
 
Fasilitatoriem labi jāzina vietējas kultūras un sociālās īpatnības. Viņiem jābūt spējīgiem pastāvīgi demonstrēt sapratīgus secinājumus un starp personiskas komunikācijas iemaņas, kas nepieciešamas atjaunojoša procesa īstenošanai, kā arī viņiem jāiziet sākotnēja sagatavošana pirms savu pienākumu pildīšanas.
 
ATJAUNOJOŠĀS TIESVEDĪBAS PROGRAMMU TĀLĀKA ATTĪSTĪBA
 
Valstīm dalībniecēm jāveicina nacionālas stratēģijas un politikas formēšanu, kuras mērķis ir atjaunojošas tiesvedības attīstība un tādas kultūras attīstīšana, kas ir labvēlīga atjaunojošas tiesvedības piemērošanai tiesībsargājošo institūciju, sociālo darbinieku un vietējas sabiedrības vidū.
 
Starp tiesībsargājošam iestādēm un atjaunojošās tiesvedības programmās jānotiek regulāram konsultācijām ar mērķi izstrādāt kopīgu sapratni par atjaunojošiem procesiem un rezultātiem, lai palielinātu atjaunojošo programmu piemērošas un atjaunojošo pieeju ieviešanas veidu izpētes pakāpi kriminālajā tiesvedībā.


Atpakaļ
developed by nexus