Cietušo Atbalsta Centrs
 

 
CIETUŠO ATBALSTA CENTRS
 
  2003.gadā uzsāka darbību Cietušo atbalsts centrs (CAC), kas organizēts, lai sniegtu atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām. Cietušo atbalsta centra pasākumu komplekss paredz noziegumu upuru rehabilitāciju, juridisku un psiholoģisku pakalpojumu, praktiskas palīdzības un informācijas sniegšanu cietušajām personām. Bieži vien personas, kas cietušas noziedzīgu nodarījumu rezultātā, nezin un neizprot savas tiesības, kā arī neprot tās izmantot savu interešu aizsardzībai. Cietušie nezin kā uzvesties policijā, prokuratūrā, tiesas zālē. Nereti viņiem, gluži vienkārši, blakus ir nepieciešams zinošs cilvēks, kurš palīdz pārvarēt apmulsumu, uztraukumu, attaisnojošu procesuālo normu nezināšanu. Bieži cietušie nespēj izprast procesuālas darbības un rīkoties psiholoģiska rakstura traumu dēļ, kas radušās noziedzīgu nodarījumu rezultātā.
   CAC darbojas speciāli apmācīti darbinieki – atbalsta personas, kas sniedz informatīvo palīdzību, morālo atbalstu un prakstisku palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušām personām. Cietušo vajadzību apmierināšanai un interešu aizstāvībai ir jābūt vienai no kriminālprocesa pamatfunkcijām. Svarīgi ir palielināt cietušā uzticēšanos kriminālprocesa virzītāju: policijas, prokuratūras un tiesu sistēmai, kā arī veicināt savstarpēju sadarbību.
  Kopš 2004.gada novembra Cietušo atbalsta centrā darbojas 20 mediatori (starpnieki, samierinātāji) - īpaši apmācītas personas izlīguma procesa veikšanai gan kriminālprocesā paredzētajos gadījumos, gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā. Gadījumā, kad puses pašas nevar atrast risinājumu, centrs piedāvā risināt strīdus ārpuspus tiesas zāles. Mediatora (starpnieka) klātbūtnē, kurš, būdams speciāli apmācīts sarunu vadīšanai, palīdz pusēm rast abpusēji izdevīgu strīda risinājumu. Rezultātā puses noslēdz vienošanās līgumu. Kriminālprocesā mediators var īstenot izlīgumu starp likumpārkāpēju un cietušo. Izlīguma (mediācijas) procesā (likumpārkāpējs) vainīgā persona apzinās savu rīcību, tās sekas, kompensē cietušajam zaudējumus abām pusēm pieņemamā veidā, tā atjaunojot sociālo taisnīgumu un veicinot cietušā “atveseļošanās”procesu. Izlīguma process mazinātu atkārtotu likumpārkāpumu iespējas, kā arī ievērojami atslogotu tiesībsargājošo iestāžu darbu.

 
 
 


Atpakaļ
developed by nexus